بازدید ستاری و هاشمی از مرکز نوآوری بتنا
گزارش تصویری؛ بازدید ستاری و هاشمی از مرکز نوآوری بتناتفاهم نامه همکاری فی ما بین مرکز نوآوری پارک علم و فناوری قزوین و مجموعه بنیان توسعه نوآوری مغزافزار (بتنا)
تفاهم نامه همکاری فی ما بین مرکز نوآوری پارک علم و فناوری قزوین و مجموعه دانش بنیان توسعه نوآوری مغزافزار (بتنا)


افتتاح برج فناوری بنتک
گزارش تصویری؛ افتتاح برج فناوری بنتک
برج فناوری بنتک افتتاح شد
برج فناوری بنتک افتتاح شد؛ ستاری: ناحیه نوآوری شریف یک فرهنگ جدید است